Сайт материалларны куллану кагыйдәләре

Сайтның барлык мәгълүматлары да теләсә кайсы массакүләм мәгълүмат чаралары, Интернеттагы сайтлар яисә башка мәгълүмат чыганакларында күләме һәм вакыт ягыннан һичнинди чикләүләрсез урнаштырылырга мөмкин. Материалны урнаштыруның бердәнбер шарты беренчел чыганакка сылтама күрсәтү булып тора. Сайт материалларын яңадан урнаштыру өчен бернинди рөхсәт алу таләп ителми.